fbpx

Vállalkozó Start 2 Program

Újra igényelhető a közkedvelt Vállalkozó Start Program támogatás! A Program a vállalkozóvá válást segíti elő, pályázati támogatással. A pályázat célja az új egyéni, illetve mikrovállalkozások indulásának támogatása, és a vállalkozók felkészítése különböző ismeret- és készségfejlesztéssel, valamint pénzügyi támogatással a vállalkozás induló költségeihez

Kik pályázhatnak?

A Programba azok a jelentkezők vonhatók be, akik megfelelnek az alábbi feltételeknek:

 • 18 és 64 év közötti magánszemély
 • vállalkozói szemlélettel, piacképes vállalkozói ötlettel rendelkeznek
 • vállalkozói alapkompetenciáik felmérése érdekében alkalmazott vállalkozói kompetenciatesztet eredményesen kitöltötték, a személyes elbeszélgetés során vállalkozási ötletük, attitűdjük alapján támogathatónak bizonyultak
 • más vállalkozásban többségi tulajdonnal nem rendelkeznek
 • más vállalkozásnak nem vezető tisztségviselője

A támogatás jellege, mértéke

A “Vállalkozó Start Program II.” pályázat keretösszege 4,5 milliárd Ft, így több mint ezer vállalkozás részesülhet támogatásban. 

A támogatási összegből 3 millió forint bérre és járulékokra fordítható (ez a támogatás 2/3-ad része), a maradék 1,5 millió forintot pedig egyéb eszközbeszerzésre, cégalapításra igényelhetik az érintettek.

Igényelhető támogatás: maximum 4 500 000 Ft

Az intenzitás mértéke: 100%.

Elszámolható és nem elszámolható költségek

Elszámolható költségek

 • saját bér és járulékok
 • honlapkészítés
 • projekt előkészítési tevékenységek (cégalapítás, ahhoz kapcsolódó ügyvédi szolgáltatás igénybevétele; kötelező engedélyek beszerzése)
 • új eszközök beszerzése
 • eszközbérlés
 • üzlethelyiség vagy iroda bérlése
 • információs technológia-fejlesztés (online megjelenés, e-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások, ügyfélkezelő- és vállalatirányítási rendszerek, üzleti alkalmazások)
 • piacra jutás támogatása: piaci megjelenés (vásárokon, kiállításokon való részvétel), marketingeszközök elkészítése, beszerzése, design tervezés (honlap, szórólap, hirdetés a helyi újságokban)
 • a vállalkozás működéséhez szükséges anyagbeszerzés
 • általános vállalatirányítási tevékenység költségei
 • új hardver, szoftver beszerzése; domain név regisztráció és a hozzá tartozó webtárhely díja
 • immateriális javak beszerzése
 • egyéb a támogatott tevékenységhez kapcsolódó szakértői szolgáltatás költségei, tréning, tanfolyamok, továbbképzések költségei, tanácsadás, marketingtanácsadás, tevékenységhez fűződő speciális szakmai tanácsadás, értékesítési tanácsadás

Nem elszámolható költségek

 • jármű (gépjármű, vízi jármű, légi jármű, vasúti jármű), pótkocsi, félpótkocsi beszerzése, eszköz lízingelése, üzemanyag-költség
 • infrastrukturális javak vásárlása
 • föld-, telek-, ingatlan vásárlás
 • kisadózó vállalkozók tételes adója (KATA), Kisvállalati adó (KIVA)
 • kamattartozás kiegyenlítés és hitelkamat, valamint a hiteltúllépés költsége
 • árukészlet
 • üzleti terv tanácsadás, vállalkozásfejlesztési, pénzügyi, adózási tanácsadás költségei, valamint a  vállalkozásindításhoz kapcsolódó mentorálás költsége
 • meglévő, nem a projekt keretében beszerzett informatikai eszközök felújítási, karbantartási költségei
 • műszaki eszközök felújítási, karbantartási költségei
 • belső képzés (saját munkatársak képzése)
 • pályázatírói díj
 • vállalkozásindítási, vállalkozásfejlesztési képzés költségei
 • számviteli törvény szerint nem elszámolható költség, valamint nem támogatható tevékenységhez kapcsolódó költség

Kizáró tényezők

 • felnőtt tematikájú (szexuális tartalmú, kizárólag 18 év feletti vendégkört kiszolgáló) szolgáltatás, vagy ahhoz kapcsolódó tevékenység;
 • a pályázó mezőgazdasági termelő tevékenységhez igényel támogatást;
 • a pályázó lízing tevékenységhez igényel támogatást;
 • a támogatást igénylő a támogatás által megvalósított fejlesztés eredményét bérbeadási célra kívánja felhasználni;
 • a benyújtott projekt nem részesülhet más pályázati forrásból;
 • a pályázó végelszámolással, jogerős végzéssel elrendelt felszámolási-, csőd-, kényszertörlési, vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, a támogatást igénylő fizetésképtelenségével összefüggő eljárás alatt áll;
 • a támogatást igénylő személynek közvetlen vagy közvetett többségi befolyása van más vállalkozásban, vagy cégben a kérelem benyújtásakor;
 • a pályázó nem mikro- vagy kisvállalkozást szeretne alapítani;
 • a Program keretében nem támogathatóak a hazai vagy európai uniós forrásokból megvalósuló vállalkozóvá válást támogató programok keretében korábban támogatásban részesülők.

Kötelező vállalások

Ahogy minden pályázatnál, úgy a Vállalkozó Start II. Programban is vannak kötelező vállalások, amelyeket mindenképp szükséges betartani. A pályázó vállalja, hogy:

 • a támogatási időszak után köteles további 12 hónapig fenntartani a vállalkozását, egyéni vállalkozás esetében azt nem is szünetelteti;
 • a projekt fizikai befejezésének időpontját (a támogatási időszak utolsó napja) magában foglaló gazdasági, naptári évben realizált nettó (ár)bevétele, egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétele, eléri a minimum nettó 1.000.000 Forintot;
 • főtevékenysége megegyezik a vállalkozás TEÁOR szerinti, vagy egyéni vállalkozók esetében az ÖVTJ szerinti főtevékenységével, és nem módosítja azt a támogatási időszak alatt;
 • társas vállalkozás alapítása esetén vezető tisztségviselő pozíciót kell betöltenie, és minősített többségi tulajdonnal (75%) kell rendelkeznie;
 • főállású munkaviszonyban vesz részt a támogatott vállalkozásában.

A pályázat folyamatának tervezett ütemezése

Első komponens:

 • Regisztráció, és jelentkezési dokumentáció feltöltése
 • Kiválasztás, felmérés, kompetencia-mérés
 • Szóbeli meghallgatás
 • Kiválasztás, képzési csoportba jelentkezés
 • 90 órás E-learning képzés
 • 6 órás konzultáció, tanácsadás és üzleti terv
 • Üzleti terv bírálata
 • Képzési tanúsítvány
 • Vállalkozás alapítása – legfeljebb 90 nappal a támogatási kérelem benyújtása előtt, de az üzleti terv jóváhagyása után (a pályázatban alapítható Kft, Bt, egyéni vállalkozás, egyéni cég)

Második komponens:

 • Támogatási kérelmek beadása
 • A kérelmek bírálata, támogatási időszak megkezdése
 • Támogatói okirat
 • Projekt megvalósítása
 • Fenntartási időszak
Facebook megosztás