fbpx

Mikró-,kis- és középvállalkozások 0%-os hitele

TÁMOGATÁS

GINOP-8.3.5-18 MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TECHNOLÓGIAI KORSZERŰSÍTÉSE CÉLÚ HITELPROGRAM

A Hitelprogram célja a mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítése, illetve a korszerű termék- és szolgáltatásfejlesztési képességének megteremtése, bővítésének támogatása, amelynek egyedi célkitűzése a finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó mikro-, kis- és középvállalkozások fejlesztése a mikro-, kis- és középvállalkozások külső finanszírozáshoz történő hozzáférésének javítása révén.

 

 • Pénzügyi feltételek:

   

  • A kölcsön összege minimum1 millió HUF – Maximum 50 millió HUF
  • Kezdő vállalkozások által igényelhető hitel összegemaximum 25 millió HUF 
  • Saját Forrásminimálisan elvárt mértéke a Projekt elszámolható költségének legalább 10%-a, amelynek felhasználását a Végső Kedvezményezettnek legkésőbb az első folyósításkor igazolnia szükséges.
  • Kamat: 0% / év Kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék, előtörlesztési díj, szerződésmódosítási díj nem kerül felszámításra. 

Rendelkezésre tartási idő:

Kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 9 hónap, ami indokolt esetben 3 hónappal

meghosszabbítható (a hosszabbítás a türelmi idő csökkentésének a terhére történhet).

Türelmi idő:

A rendelkezésre tartás végétől számított max. 3 hónap, de max. a szerződéskötéstől számított 12 hónap.

Költségek és díjak:

Kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék, előtörlesztési díj, valamint szerződésmódosítási díj nem kerül felszámításra.

Futamidő:

A kölcsönből beszerzendő új eszköz Tao. szerinti amortizációjának végéig, az alábbiak szerint:

 • az50%-os amortizációs kulcs alá tartozó gépek, berendezések, felszerelések esetén legfeljebb 2 év.
 • a33%-os amortizációs kulcs alá tartozó gépek, berendezések, felszerelések vagy járművek esetén legfeljebb 3 év,
 • 25%-os amortizációs kulcs alá tartozó gépek, berendezések, felszerelések eseténlegfeljebb 4 év,
 • a20%-os amortizációs kulcs alá tartozó gépek, berendezések, felszerelések vagy járművek esetén legfeljebb 5 év,
 • a14,5%-os amortizációs kulcs alá tartozó gépek, berendezések, felszerelések vagy járművek esetén legfeljebb 7 év.

 A maximális futamidőt a leghosszabb maximális amortizációs idővel rendelkező eszközhöz tartozó futamidő alkalmazásával szükséges meghatározni.

A feltüntetett futamidők a lehetséges türelmi és/vagy rendelkezésre tartási időt is tartalmazzák.

Helyszín:

 • A Végső Kedvezményezett Magyarországon, Közép-Magyarországi régión kívül bejegyzett székhelye, telephelye vagy fióktelepe.
 • Minden esetben a Projekt megvalósítás helyszíne számít és nem a Kölcsönt igénylő székhelye, ezért a Közép-Magyarország régióban székhellyel rendelkező szervezet Projektje is támogatható, amennyiben a Projekt maga a KözépMagyarországi régión kívül valósul meg.
 • megvalósulási helynek a hitelkérelem benyújtásakor már bejegyzésre kell kerülnie a cégkivonatba, illetve a Végső Kedvezményezettről vezetett megfelelő nyilvántartásba, továbbá a későbbiekben igazolni kell azt is, hogy ott valóban gazdasági tevékenység folyik.
 • Mobileszközök beszerzése esetén a megvalósulási helyszínnek az a telephely vagy fióktelep minősül, amelyre a beszerzett eszközök számvitelileg aktiválásra kerülnek.

Kölcsönfelvevők köre:

Támogatásra jogosult a devizabelföldinek minősülő, Magyarország területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarország területén fiókteleppel rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozás.

Gazdálkodási formakód szerint:

 • 113 Korlátolt felelősségű társaság,
 • 114 Részvénytársaság,
 • 116 Közkereseti társaság,
 • 117 Betéti társaság,
 • 121 Szociális szövetkezet
 • 123 Iskolai szövetkezet
 • 124 Agrárgazdasági szövetkezet,
 • 126 Biztosító szövetkezet
 • 128 Foglalkoztatási szövetkezet ó
 • 129 Egyéb szövetkezet
 • 141 Európai részvénytársaság (SE),
 • 142 Európai szövetkezet (SCE),
 • 228 Egyéni cég,
 • 231 Egyéni vállalkozó

Nem támogatható többek közt:

 • az EUMSZ I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek előállítására irányuló projektekfinanszírozására;
 • az alábbi iparágakban megvalósuló projektek: bányászat, koksz-gyártás, kőolaj-feldolgozás, fémalapanyag-előállítás;
 • repülőtéri infrastrukturális beruházások, a környezetvédelemhez kapcsolódók kivételével,vagy kivéve akkor, ha ezeket a negatív környezeti hatás mérsékléséhez vagy csökkentéséhez szükséges beruházások kísérik;
 • illegális gazdasági tevékenység(azaz olyan termelési, kereskedelmi vagy egyéb tevékenység, amely az alkalmazandó jogszabályok vagy szabályozás alapján illegális, ideértve az ember reprodukciós célú klónozását);
 • dohány és dohánytermékek gyártása, feldolgozása és forgalmazása;
 • valamennyi típusú fegyver-, lőszergyártás és kereskedelemfinanszírozása, illetve bármilyen jellegű katonai műveletek;
 • kaszinókés annak megfelelő vállalkozások;
 • online szerencsejátékok és online kaszinók;
 • pornográfia és prostitúció;
 • atomerőművek leállítása és építése;

Támogatásból kizártak köre: 

Nem támogathatóak a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló projektek.

A Végső Kedvezményezett mesterségesen teremti meg a Kölcsön jogosultság feltételeit.

 • A Hitelprogram keretében nem támogathatóka több kölcsönszerződésen keresztül finanszírozott, azon egymásra épülő, egymással összefüggő tevékenységek, amelyeket összességükben megítélve egy beruházási projekt keretében valósítana meg a Végső Kedvezményezett.
 • Nem fizethető Támogatás olyan Végső Kedvezményezett ügyletének esetében, amely mesterségesen teremtette meg a támogatási jogosultság megszerzéséhez szükséges körülményeket annak érdekében, hogy a támogatási rendszer céljaival ellentétes előnyhöz jusson.
 • Továbbá nem fizethető Kölcsön olyan Végső Kedvezményezett részére, amelynek kapcsolódó támogatásban részesülő Projektjéről megállapították, hogy funkcionálisan önállótlan és/vagy mesterségesen teremtette a támogatási jogosultság megszerzéséhez szükséges körülményeketazzal a céllal, hogy a Hitelprogramban elérhető maximális kölcsönösszegnél nagyobb összegű Kölcsönhöz jusson.

Pénzügyi tranzakciók tilalma

 • A kizárólag pénzügyi tranzakciót megvalósító továbbértékesítési célú eszközvásárlás(ideértve az ingatlan vásárlását is) a Hitelprogram keretében nem finanszírozhatók, mivel azok nem tekinthetők hozzáadott értéket létrehozó életképes gazdasági tevékenységnek.
 • Ilyen pénzügyi tranzakciónak minősül minden olyan eszközbeszerzés, amely kizárólag abból a célból valósul meg, hogy a beszerző az eszköz piaci értékének növekedése, azaz az eszköz beszerzési áránál magasabb áron való értékesíthetősége céljából vásárolja meg.
 • Nem minősül pénzügyi tranzakciónak az olyan eszközbeszerzés, ahol az eszköz a vállalkozás gazdasági tevékenységét szolgálja, a vállalkozási tevékenység hozzáadott értéket hoz létre, illetve nem változatlan formában kerül továbbértékesítésre.

Támogatható tevékenységek

A Hitelprogram keretén belül kihelyezett Kölcsönök a Végső Kedvezményezettek által a KKV-k technológiai korszerűsítése céllal az alábbi, gazdaságilag potenciálisan életképes Projektek megvalósításához használhatók fel:

 • új tárgyi eszköz beszerzés; 
 • immateriális javak beszerzése(önállóan nem, kizárólag a tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódóan támogatható)

Elszámolható költségek köre

 • új tárgyi eszköz beszerzése, a. technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként minimum nettó 100.000 Ft értékű eszközök(100.000 Ft érték alatti eszköz csak akkor támogatható, ha az a beszerzendő eszköz tartozéka) bekerülési értéke, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja az eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés, valamint az eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás költségét is.
 • Információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó, egyenként minimum nettó 30.000 Ft értékű új hardver beszerzése
 • immateriális javak beszerzése(önállóan nem, kizárólag a tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódóan elszámolható)

Eszközbeszerzés esetén a hitelprogram keretében kizárólag a Termékleírás 1. számú mellékletben található Vámtarifa szám (VTSZ) listán szereplő VTSZ számok alá tartozó, a fejlesztendő tevékenység végzéséhez szükséges eszközök beszerzésének költsége támogatható.

Biztosítékok:

A beruházás tárgyát kötelező fedezeti körbe bevonni. A beruházás tárgya a futamidő végéig nem idegeníthető el.

Az elvárt fedezettség mértéke:

 • a megvásárolt gép/berendezés elégséges fedezetként, kivéve ha az Eljárási Rend szerint a fedezetértékelés során a gép/berendezés fedezeti értékét csökkenteni szükséges. Amennyiben az Eljárási Rend szerint a fedezeti értéket csökkenteni szükséges, az elvárt fedezettség mértéke 50%;
 • immateriális javak beszerzése esetén az elvárt fedezettség a befogadási értékből számítva a tőkekitettség 50%-a.

Az alábbi kiegészítő biztosítéki formák fogadhatók el:

 • ingatlan jelzálog,
 • ingó jelzálog (gépen, berendezésen, járművön),
 • fizetési számla követelésen alapított óvadék,
 • jogi személy készfizető kezessége,
 • hitelintézet által vállalt garancia.

Beruházás befejezése:

A Projekt megvalósítását (fizikailag és pénzügyileg befejezett) a szerződéskötést követő 9 hónapon belül be kell fejezni, amely határidő indokolt esetben további 3 hónappal meghosszabbítható.

Ingyenes előbírálatért keresse munkatársunkat még ma!

Géniusz Plusz Marketing és Innováció

Tel.:    30/420-1814 és 30/4390925

Facebook megosztás